Членство в деловом совете

(Витяг зі Статуту)

... 3.1. В Організації встановлюється індивідуальне, колективне і почесне членство. Усі члени Організації мають рівні права й обов'язки.

3.2. Членами Організації можуть бути фізичні особи і колективні члени, які поділяють цілі Організації і дотримується вимог цього Статуту.

3.3. Індивідуальними членами Організації можуть бути фізичні особи - громадяни України, громадяни інших держав або особи без громадянства.

3.4.Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств, установ і організацій, які підтвердили бажання брати участь у роботі Організації, виконувати обов’язки та сприяти діяльності у здійснені її статутних цілей. Колективні члени приймають участь у діяльності Організації через своїх уповноважених представників.

3.5. Почесними членами Організації можуть бути фізичні особи - відомі представники бізнесу, науки, культури, освіти, відомі суспільні, державні і політичні діячі - як громадяни України, так і іноземні громадяни, які мають заслуги за суттєвий внесок у статутну діяльність Організації.

3.6. Прийом у члени Організації здійснюється за рішенням Конференції або Правління Організації:

  • Для фізичних осіб – на підставі особистої заяви фізичної особи;
  • Для трудових колективів – на підставі рішення трудового колективу;
  • Для почесних членів – за мотивованим поданням членів Спостережної Ради, членів Правління, комісій і комітетів, членів Організації.

3.7. Рішення про прийняття у члени Організації і їх виключення здійснюється індивідуально по кожному кандидату або члену.

3.8. Прийняті до Організації члени (крім почесних) сплачують вступні і членські внески, розмір і терміни сплати яких встановлюються рішенням Правління або окремим Положенням про членство в Організації.

3.9. Членство у Організації припиняється за добровільною заявою або за рішенням трудового колективу з дати визнання сторонами відсутності взаємних обов’язків і претензій.

3.10. Член Організації може добровільно призупинити своє членство за його вмотивованою заявою, затвердженою Правлінням. Відновлення членства відбувається з дати затвердження Правлінням відповідної особистої письмової заяви члена Організації.

3.11. Член Організації, який не виконує вимоги Статуту або своїми діями завдає моральної або матеріальної шкоди інтересам Організації або втратив зв’язок з нею, виключається за мотивованим рішенням Конференції або Правління Організації.